Toimintaohjeet veneilijöille

1. Laituripaikkojen haku

 • Paikkoja myönnetään vain OPS:n ja OM:n jäsenille sekä eräille viranomaisille. Paikkaa haettaessa on täytettävä ao. lomake. Jäsenyys tarkistetaan ennen paikan myöntämistä. Uusien jäsenten on otettava huomioon tietty viive seurojen jäsenhyväksymismenettelyssä.

 • Myönnetystä laituripaikasta ilmoitetaan kirjallisesti, jolloin ilmoitetaan myös, milloin vuokra- sopimus on tultava tekemään.

2. Veneiden telakointi

 • Vuokrasopimuksen teon yhteydessä annetaan myös numerolaatta (sama nro kuin sopimuksessa), joka on ehdottomasti kiinnitettävä telakointialustaan. Myös kesätelakointi on maksullista (paitsi silloin, kun laituripaikan vuokraaja maksaa laituripaikan ao. kesältä, mutta ei laskekaan venettä vesille).

 • Pelkkään talvitelakointivuokraan sisältyy vain yksi nosto ja lasku.

 • Veneen vesillelaskun jälkeen omistajan on siistittävä telakointipaikka kesän ajaksi.

3. Sopimusten irtisanominen

 • Sopimus sanotaan irti palauttamalla vuokrasopimus säätiölle asianmukaisesti allekirjoitettuna. Poikkeuksellisesti irtisanomisen voi tehdä taloudenhoitajalle puhelimitse.

 • Jos irtisanominen koskee sekä laituripaikkaa että telakointia, on myös vastaava numero-laatta palautettava. Jos vain toinen osa sanotaan irti, tästä on muistettava mainita.

4. Vartiointi

 • Vartiointivelvollisuus koskee sekä laituripaikan vuokraajia että kesätelakoijia. Vartiointivuorojen varauslistat ovat vartiointikopin eteisessä toukokuun alusta alkaen.Tämän jälkeen säätiö määrää vuoron sellaisille, jotka itse eivät ole sitä varanneet. Pienveneillä ei ole vartiointivelvollisuutta.

 • Vuoro on varattava vuokrasopimuksen tehneen nimellä.

 • Vartiovuoron laiminlyönti johtaa vuokrasopimuksen irtisanomiseen tai rahalliseen korvaukseen.

 • Esteen sattuessa vuorojen vaihdot on sovittava itse muiden vartijoiden kanssa.

 • Itsevaratuista ja säätiön määräämistä vartiointipäivistä tulostettu lista on nähtävissä vartio-kopin eteisessä.

5. Hinnoittelu

 • Laituripaikkojen hinnoittelu perustuu paikan leveyteen. 

 • Telakointimaksut perustuvat veneen pinta-alaa.

 • Yhtä venepaikkaa kohden saa säilyttää alueella yhtä jollaa.

 • Ylimääräisten pukkien, jollien ja mastojen säilyttäminen alueella on maksullista.

 • Tarkat hinnat löytyvät hinnastosta

6. Maksut

 • Mikäli telakkasäätiön laskua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä, paikka annetaan uudelle varaajalle. Uudesta maksupäivästä voi tarvittaessa sopia taloudenhoitajan kanssa.

 • Laituripaikan haltija voi pitää paikan varattuna itsellään vuoden sellaisissa tapauksissa, kunhän on esim. pitkänmatkanpurjehduksella tai vie veneensä kesäksi sisämaan järville. Laituri- paikka on kuitenkin maksettava tältäkin kesältä. Maksu palautetaan, jos paikka saadaan vuokratuksi tilapäisesti jollekin toiselle.

7. Laituripaikan luovutus toiselle

 • Paikan luovutus toiselle ilman telakkamestarin tai vastaavan lupaa on kielletty. Veneen myynnin yhteydessä paikka ei siirry automaattisesti veneen uudelle omistajalle.

8. Pidemmät poissaolot

 • Mikäli laituripaikka on vapaa pidemmän aikaa esim. loma-aikana, ilmoita tästä telakkamestarille, joka voi antaa paikan tällöin jollekin vierasveneilijälle.

9. Veneiden lasku veteen keväisin

 • Veneitä lasketaan viitenä viikonloppuna pe - la, alkaen toukokuussa ilmoitettuna aikana. Laskut aloitetaan klo. 9.00. Laskuajat on varattava vartiokopin eteisessä olevasta varaus-listasta.

 • Muina aikoina tapahtuvista laskuista on sovittava telakkamestarin kanssa. Laskusta voidaan tällöin periä lisämaksu hinnaston mukaan.

 • Veneen omistajan on varattava riittävästi aputyövoimaa joustavaa laskua varten.

 • Elokuussa maissa olevilta veneiltä peritään kesätelakointimaksu, ellei veneellä ole maksettua laituripaikkaa.

10. Veneiden nostot syksyisin

 • Veneitä nostetaan viitenä viikonloppuna to - la, alkaen syyskuussa ilmoitettuna aikana. Nostolle on varattava aika samoin kuin edellä. 

 • Ennen nostoa on purjeveneiden masto on irroitettava.

 • Aputyövoimaa on varattava riittävästi, jotta nosto tapahtuu nopeasti.

11. Pienveneet

 • Junioriveneiksi katsotaan jollat, pienveneiksi soutuveneet ja kanootit. Näiden sekä ilman laituripaikkaa olevien köliveneiden ja trailerilla olevien moottoriveneiden säilytysmaksu peritään hinnaston mukaan.

12. Sähkön hinta

 • Vuokrasopimushintoihin sisältyy sähkönkäyttö tilapäisesti laitureilla ja kevätkunnostuksessa.

 • Suuremman sähkönkäytön vaativan kunnostuksen sähkömaksusta on sovittava erikseen. Veneiden lämmitykseen käytettävä sähkö on maksettava myös erikseen.

13. Nosturin ja traktorin käyttö

 • Nosturia saavat käyttää ja traktoria ajaa vain säätiön nimeämät henkilöt.

 • Nosturin ja traktorin käytöstä peritään ns. "ulkopuolisilta", ts. sellaisilta, joilla ei ole laituri-tai telakointisopimusta, säätiön määräämä maksu.

14. Kiinteät katetut telakointisuojat

 • Tällaisiin rakennelmiin on saatava säätiön hallituksen lupa. Yleisperiaate on, että rakennelmat on purettava kesän ajaksi. Luvallisista, ylileveistä suojista peritään lisämaksu.

15. Laituripaikkojen ja telakoinnin hinnoittelu

 • Säätiön hallitus määrää vuosittain perittävät maksut.

 • Jos laituripaikkasopimus sanotaan irti kesäkuun viimeisen päivän jälkeen, säätiöllä on oikeus veloittaa täysi maksu. Telakoinnin osalta vastaava irtisanomispäivä on joulukuun viimeinen päivä (kts. tarkemmin vuokrasopimuksen kohta 8).

16. Osoitteet ja rekisterit

 • Säätiö käyttää paikkojen varauksissa ja laskutuksessa seurojen ylläpitämiä osoitteistoja ja venerekistereitä. Näissä tapahtuvat muutokset on kunkin tehtävä omaan seuraansa, ei säätiölle.

 • Ellei nimeä ole osoitteistossa eikä venettä rekisterissä, varauksia ei voi tehdä.

17. Vakuutukset ja vastuu

 • Veneen omistaja vastaa itse veneen nostoissa, laskuissa, kuljetuksissa ja säilytyksessä säätiönalueella mahdollisesti tapahtuvista vahingoista. Tämän vuoksi veneen omistajan on otettava riittävä vakuutus veneelleen.

18. Nämä toimintaohjeet otetaan käyttöön 11.10.2000 alkaen.